อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงประมาณด้านสังคม 3


นายน้อง เจริญนาค

ผู้อำนวยการกองจัดทำงประมาณด้านสังคม 3
โทรศัพท์ : 02 273 9524. ภายใน 1044
โทรสาร : 02 273 9418
e-mail : nongbb.367@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสังคม
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการรวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1948
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 1 0 2265 1962, 1939, 1937, 1972
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 2 0 2265 1960, 1949, 1938, 1947, 1933, 1929, 1935
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 3 0 2265 1974, 1956, 1954, 1958, 1946
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 4 0 2265 1965, 1936, 1934, 1932, 1930
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 5 0 2265 1973, 1961, 1969, 1970
ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน 1 0 2265 1966, 1967, 1963, 1971
ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน 2 0 2265 1968, 1943, 1941
ส่วนงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 0 2265 1955, 1952, 1953, 1959
ส่วนงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 0 2265 1950, 1957, 1951
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1045, 1884, 1931, 1945, 1944, 1172, 1944