ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงประมาณด้านสังคม 3


นายสาลี่ สุขเกิด

ผู้อำนวยการกองจัดทำงประมาณด้านสังคม 3
โทรศัพท์ : 0 2265 1219
โทรสาร : 0 2298 6656
e-mail : salee.s@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข พัฒนาสังคมและแรงงาน
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1948
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 1 0 2265 1962, 1939, 1937, 1972
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 2 0 2265 1960, 1949, 1938, 1947, 1933, 1929, 1935
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 3 0 2265 1974, 1956, 1954, 1958, 1946
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 4 0 2265 1965, 1936, 1934, 1932, 1930
ส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 5 0 2265 1973, 1961, 1969, 1970
ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน 1 0 2265 1966, 1967, 1963, 1971
ส่วนงบประมาณกระทรวงแรงงาน 2 0 2265 1968, 1943, 1941
ส่วนงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 0 2265 1955, 1952, 1953, 1959
ส่วนงบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2 0 2265 1950, 1957, 1951
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1045, 1884, 1931, 1945, 1944, 1172, 1944