ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2


นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
โทรศัพท์ : 0 2265 1205
โทรสาร : 0 2298 6656
e-mail : chalermphol@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ     0 2265 2133
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 0 2265 1182
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 0 2265 2175
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 0 2265 2174
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 2265 2155
ส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 0 2265 2162
ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 2265 1183
ส่วนงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 0 2265 1183
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2160