อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1


นางสาวประนิอร เตียวตรานนท์

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
โทรศัพท์ : 0 2273 9441
โทรสาร : -
e-mail : praniorn@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การต่างประเทศ และการคลัง
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ     0 2265 2228, 1382
ส่วนงบประมาณกระทรวงการคลัง 1 0 2265 1315, 1329, 1327, 1331, 1358
ส่วนงบประมาณกระทรวงการคลัง 2 0 2265 1313, 1350, 1351, 1332
ส่วนงบประมาณกระทรวงต่างประเทศ 0 2265 1372, 1352, 1333, 1330
ส่วนงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม 0 2265 1312, 1339, 1336, 1356, 1338
ส่วนงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ 1 0 2265 1317, 1353, 1355, 1354, 1334, 1317, 1374
ส่วนงบประมาณกระทรวงพาณิชย์ 2 0 2265 1313, 1334, 1354
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1325, 1378, 1357, 1359, 1375, 1370, 1371, 1318, 1373