ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1


นายกรณินทร์ กาญจโนมัย

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
โทรศัพท์ : 0 2273 9441, 081 632 5659
โทรสาร : 0 2273 9459
e-mail : koranin.k@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านเศรษฐกิจ การค้า การต่างประเทศ และการคลัง
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ     0 2265 2228, 1382
ส่วนงบประมาณกระทรวงการคลัง 1 0 2265 1315, 1329, 1327, 1331, 1358
ส่วนงบประมาณกระทรวงการคลัง 2 0 2265 1313, 1350, 1351, 1332
ส่วนงบประมาณกระทรวงต่างประเทศ 0 2265 1372, 1352, 1333, 1330
ส่วนงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 2265 1312, 1339, 1336, 1356, 1338
ส่วนงบประมาณกระทรวงอุตสาหกรรม 2 0 2265 1316, 1328, 1337, 1376
ส่วนงบประมาณกระทรวงพาณิชย์     0 2265 1317, 1353, 1355, 1354, 1334, 1317, 1374
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1325, 1378, 1357, 1375, 1370, 1371, 1318, 1373