อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2


นางสาวทัดระวี พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2
โทรศัพท์ : 0 2265 1455, 0 2273 9993
โทรสาร : 0 2273 9911
e-mail : tadravee@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงของรัฐและกระบวนการยุติธรรม
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณในความรับผิดชอบ
5. ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในความรับผิดชอบ
6. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
กองยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1410, 1435
ส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหม 1 0 2265 1455, 1456, 1396, 1399, 1406
ส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหม 2 0 2265 1457, 1408, 1400, 1407, 1397
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 1 0 2265 1460, 1431, 1428, 1395
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 2 0 2265 1458, 1392, 1404, 1401
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 3 0 2265 1459, 1174, 1473, 1394, 1405
ส่วนงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดฯ ด้านกระบวนการยุติธรรม 0 2265 1461, 1439, 1436, 1437, 1432
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1391, 1398, 1403