ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2


นายสมมิตร โตรักตระกูล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2
โทรศัพท์ : 0 2265 1455, 0 2273 9993
โทรสาร : 0 2273 9911
e-mail : sommitr.t@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงของรัฐและกระบวนการยุติธรรม
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กองยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 1410, 1435
ส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหม 1 0 2265 1455, 1456, 1396, 1399, 1406
ส่วนงบประมาณกระทรวงกลาโหม 2 0 2265 1457, 1408, 1400, 1407, 1397
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 1 0 2265 1460, 1431, 1428, 1395
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 2 0 2265 1458, 1392, 1404, 1401
ส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 3 0 2265 1459, 1174, 1473, 1394, 1405
ส่วนงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดฯ ด้านกระบวนการยุติธรรม 0 2265 1461, 1439, 1436, 1437, 1432
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1391, 1398, 1403