ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1


หม่อมราชวงศ์รณจักร์ จักรพันธุ์

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
โทรศัพท์ : 085 488 9533, 0 2273 9886 ต่อ 1048
โทรสาร : 0 2273 9233
e-mail : ronnachak@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงภายใน
2. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณ นโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
5. วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
6. ร่วมกับหน่วยงานในความรับผิดชอบจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการจัดทำบริการสาธารณะ และจัดทำมาตรฐานต้นทุนในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
7. ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
8. จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 0 2265 2022, 2245, 2247
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 1  0 2265 2021, 2049, 2034
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 2 0 2265 2029, 2030, 2046, 2041
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 3 0 2265 2043, 2031, 2064
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 4 0 2265 2060, 2039, 2027
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 5 0 2265 2046, 2047, 2028, 2050
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 6 0 2265 2062, 2035, 2026
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 7 0 2265 2024, 2042, 2048, 2056
ส่วนงบประมาณกระทรวงมหาดไทย 8 0 2265 2061, 2037, 2040, 2246, 2136
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 2066, 2067, 2058, 2063, 2053