อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ


นายภาคภูมิ ไชยปุรณะ

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
โทรศัพท์ : 0 2265 1050
โทรสาร : 0 2273 9436
e-mail : phakphum@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อยกร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการงบประมาณ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสานักงบประมาณ
2. จัดทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
3. ประสานงานในกระบวนการร่างกฎหมายต่าง ๆ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการงบประมาณกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงบประมาณและผู้อำนวยการ
5. วินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในด้านการงบประมาณ
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทางการเงินการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และการคลัง
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 1 0 2265 2081
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 2 0 2265 2075
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 3 0 2265 2090
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 4 0 2265 2084
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 5 0 2618 2099
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 6 0 2265 2073
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1050