ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ


นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
โทรศัพท์ : 0 2265 1050
โทรสาร : 0 2273 9436
e-mail : akasit@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพื่อยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการงบประมาณ
2. จัดทำความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำเสนอคณะรัฐมนตรี
3. ประสานงานในกระบวนการร่างกฎหมายต่างๆ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการงบประมาณกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และรัฐสภา
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ
5. วินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
6. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในด้านการงบประมาณ
7. ประสานงานกับหน่วยราชการทางการเงินการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและการคลัง
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 1 0 2265 2081
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 2 0 2265 2075
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 3 0 2265 2090
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 4 0 2265 2084
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 5 0 2618 2099
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 6 0 2265 2073
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1050