ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นางพรทิพย์ สูตะบุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 2265 1010
โทรสาร : 0 2618 5217
e-mail : porntips@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงบประมาณ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประชุม และงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงบประมาณ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงบประมาณ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงบประมาณ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนวางแผนและงบประมาณ 0 2265 2250
ส่วนบริหารงานบุคคล 1 0 2265 2229
ส่วนบริหารงานบุคคล 2 0 2265 1118
ส่วนบริหารการเงินและบัญชี 0 2618 1092
ส่วนบริหารสินทรัพย์ 0 2265 2222
ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 0 2265 1082
ฝ่ายสารบรรณและจัดทำเอกสาร 0 2265 1104
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1010