อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ


นายจรัญ การุณยวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : charun@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผน การจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงบประมาณ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ งานประชุม และงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงบประมาณ
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงบประมาณ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงบประมาณ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
ส่วนวางแผนและงบประมาณ 0 2265 2250
ส่วนบริหารงานบุคคล 1 0 2265 2229
ส่วนบริหารงานบุคคล 2 0 2265 1124
ส่วนบริหารการเงินและบัญชี 0 2618 1092
ส่วนบริหารสินทรัพย์ 0 2265 2222
ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ 0 2265 1082
ฝ่ายสารบรรณและจัดทำเอกสาร 0 2265 1104
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1010