ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


นางศศิกาญจน์ จันทรทิม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2265 1202, 087 064 8558
โทรสาร : 0 2618 5110
e-mail : sasikarn.c@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงบประมาณ
2. ติดตาม ประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงบประมาณ
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงานภายในสำนักงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย