อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


นางสาวรัชนิภา สายอุบล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : ratchanipa@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงบประมาณ
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงบประมาณ
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงบประมาณ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

หน่วยงานภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2265 1151
  0 2265 1925
  0 2265 1927
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2265 1906