อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


นางมุทิตา สมณะ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail : mutita@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน  0 2265 1848