ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2265 1848
โทรสาร : 0 2273 9052
e-mail : weerasak@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงบประมาณ
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน  0 2265 1848