อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ : 0 2265 1053
โทรสาร : 0 2273 9416
e-mail : yuttana@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2565
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 27 ก วันที่  6 พฤษภาคม  2565)

ข้อ 6 ในสำนักงบประมาณ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงบประมาณ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะแก่ผู้อำนวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักงบประมาณ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้อำนวยการ
2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงบประมาณ และส่งต่อไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3.) และ (4.) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงบประมาณและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อำนวยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย