อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่


นางพุทธิมา ตระการวนิช

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
โทรศัพท์ : 081 555 2865
โทรสาร : -
e-mail : buddhima@bb.go.th

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำภาพรวมงบประมาณระดับพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
2. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และรูปแบบในการจัดการงบประมาณระดับพื้นที่
3. เสนอแนะและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในด้านการงบประมาณระดับพื้นที่
4. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณระดับพื้นที่
5. ประสาน สนับสนุน กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติราชการของสำนักงานงบประมาณเขต
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
 

หน่วยงานภายใน

กลุ่มยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ    0 2265 1000
ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 1                     0 2265 2059
ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 2                     0 2265 2062
ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 3                     0 2265 2051
ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 4                     0 2265 2060
ส่วนงบประมาณท้องถิ่น 5                     0 2265 1201
ฝ่ายบริหารทั่วไป                                 0 2298 6653

สำนักงบประมาณ
เลขที่ 1063 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400