ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)  >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   >  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560   >  ภาพรวมสถิติ ปี 2560  

ภาพรวมสถิติ ส่วนกลาง กทม. ตจว. และ ตปท.

ภาพรวมสถิติ แยกตามประเภทงบประมาณ

สถิติ 5 จังหวัดที่ได้รับ งบประมาณสูงสุด

ข้อมูลสถิติ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย