ขอความอนุเคราะห์ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบเว็บไซต์สำนักงบประมาณ เพื่อนำผลข้อเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการ

คลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567